Širdies kalba

Širdies kalba

širdies kalba

 

 

Rei­kia mo­ky­tis šir­dies kal­bos. Rei­kia klau­sy­tis ir iš­mok­ti su­pras­ti, iš­girs­ti, ką šir­dis kal­ba. Tam vi­sų pir­ma rei­kia nu­til­dy­ti šur­mu­lį gal­vo­je, pro­tar­piais su­sto­ti, įsi­klau­sy­ti ir mo­ky­tis atpažin­ti, ką šir­dis sako. Rei­kia pa­klus­ti, pajusti ry­šį su sa­vo ga­lin­guo­ju vi­di­niu or­ga­nu – šir­di­mi. Iš jos mums rei­kia išmok­ti gau­ti ži­nias ir pa­gal­bą.

Muzika: C.Morin „Alma de cristal”

PPS autorė: rudenine

Prisegtukas: Sirdies_kalba.pps

Leave a Reply