Motinos meilė, kaip dangiškos ugnys,
Skaidriai liepsnodamos guodžia pasaulį…
Motinos meilė – tai skausmas bedugnis,
Nešantis žemei gyvenimo saulę.
(P. Vaičaitis)