Atleisk savo artimui

atleiskAtleisk savo artimui be skaičiaus! Visuomet! Neribotai!

Nesakau, kad lengva atleisti. Atvirkščiai, tai yra labai sunku.

Vieną kartą Martinas Liuteris (vienuolis augustinas, teologas) buvo paklaustas, ar jis jaučiąs, kad jo nuodėmės yra atleistos? Jis atsakė: „Ne! Aš nejaučiu, kad mano nuodėmės atleistos. Aš žinau, kad jos atleistos, nes Dievas tai sako Biblijoje!“

 

PPS autorius: I.K.

Prisegtukas: Atleisk-savo-artimui.pps

Meilė ir ramybė

rožėKai meldžiamės „Tėve mūsų…“, Dievas atsiliepia:

„Mano vaike, kuris esi žemėje, susirūpinęs, sumišęs, vienišas, liūdnas, baimingas…

Tavo vardą puikiausiai moku, jį meilingai tardamas tave laiminu.

Ne, nesi vienas, nes gyvenu tavyje; drauge kursime šią karalystę, kurią tu paveldėsi iš manęs.

 

PPS iš www.svkc.lt.

Prisegtukas: As-esu-meile-ramybe.pps

Malda ir laikas

laikasStinga laiko. Bėgu vos gaudydama kvapą.

Rytas virto popiete, vakaro prieblanda – naktimi.

Ant manęs griūva kalnai darbų, kada viską suspėti?

Ši diena jau baigėsi, nepastebimai pralėks ir rytojus.

Ir taip diena, valanda, visas gyvenimas.

Viešpatie, kodėl nedavei man daugiau laiko?

 

 

Iš Lore Dardanellos Tosi knygos

“100 maldų nemokantiems melstis”

PPS autorius: I.K.

Prisegtukas: Malda_LAIKAS.pps

Advento vainikas

Advento vainikasAdvento vainikas pirmą kartą buvo uždegtas XIX a. Hamburgo uostamiestyje. Mieste buvo daug našlaičių vaikų, kurie neturėjo namų, elgetaudavo ir miegodavo gatvėse.

Vienas jaunas evangelikų bažnyčios pastorius Johannas Heinrichas Wichernas (1808–1881 m.) įsigijo Hamburge didelį namą, jį perstatė ir pradėjo iš gatvės rinkti vaikus, suteikė jiems pastogę ir maisto. Vaikai nustojo elgetauti ir išmoko užsidirbti pragyvenimui.

Kiekvienais metais, per Adventą, jaunasis J. H. Wichernas organizuodavo maldos grupelę. Per 1838 metų Adventą, norėdamas, kad jo svečiai išgyventų gražesnį Adventą, sugalvojo, kad nuo gruodžio pirmos dienos maldos grupelės metu kiekvienas berniukas galėtų uždegti po spalvotą žvakutę.

 

PPS autorius: Agnusyte

Muzika: Gladys Knight& The Pips „Silent night“

Prisegtukas: Advento vainikas Agnusyte_tonas_lt.pps

Bus paskelbtas Palaimintuoju

Popiežius Jonas Paulius IIJonas Paulius II (1920–2005) – 264-is Katalikų bažnyčios vadovas, išrinktas 1978 m. spalio 16 d. Pontifikavimo laikotarpiu Jonas Paulius II aplankė 129 valstybes, parašė 14 popiežiškųjų enciklikų, beatifikavo 1340 žmonių ir kanonizavo 483 šventuosius. Popiežius buvo pripažintas įtakingiausia 20 a. asmenybe. 2011 m. gegužės 1 dieną popiežius Jonas Paulius II Vatikane bus paskelbtas palaimintuoju.

Ceremonijos prasidės balandžio 30 dienos vakarą maldos budėjimu Romos Didžiajame cirke (Circus Maximus), į tikinčiųjų minią kreipsis keli buvę artimi padėjėjai. Jono Pauliaus II medinis karstas bus iškeltas iš kriptos po Šv.Petro bazilika. Gegužės 1 d. iškilmingas beatifikacijos mišias Šv.Petro aikštėje aukos popiežius Benediktas XVI. Pasibaigus mišioms, karstas bus uždengtas balta drobule ir pastatytas priešais Šv.Petro bazilikos didįjį altorių. Tuo metu visi norintys galės jį pamatyti ir pagerbti. Palaimintuoju gali būti paskelbtas miręs asmuo, kai Katalikų Bažnyčia oficialiai pripažįsta, jog velioniui užtariant prieš Dievą įvyko stebuklas, kurio nepajėgia paaiškinti medicinos arba kitas mokslas. Kad Jonas Paulius II galėtų būti paskelbtas šventuoju, Bažnyčia turėtų pripažinti antrą stebuklą, kuris būtų įvykęs po velionio paskelbimo palaimintuoju ir jam užtariant. Per šio popiežiaus laidotuves 2005 metų balandžio 8 dieną minios žmonių skandavo „Santo subito!“ – „Paskelbkite jį šventuoju iš karto!“ (iš straipsnių spaudoje)

 

Giesmė „Tėve mūsų“ – gieda popiežius Jonas Paulius II ir choras (2000 m. įrašas)

PPS autorius: GiEffelis (mondopps)

Prisegtukas: PaterNostroLatinoItaliano.pps

Kristaus sekimas (2)

gėlių pievaPašalink iš savo širdies visa, kas ją erzina. Jei ištiko nemalonumas, nenusimink, bet tuojau atgauk pusiausvyrą.

Jei negali kentėti džiaugsmingai, kentėk kantriai.

Aš visad budžiu,- sako Viešpats, kad tau padėčiau ir tave paguosčiau, jei tu manimi pasitiki ir manęs šaukiesi.

 

PPS autorius: Antikinė

Prisegtukas: Kristaus_sekimas2.pps

Kristaus sekimas (1)

rasaViešpatie, įdėk į mano lūpas tiesų ir tikrą žodį, kad mano kalbai būtų svetimas visoks dirbtinumas.

Ko negaliu pakęsti pas kitą, turiu ir pats to nedaryti.

Jei jautiesi visai neturįs ar mažai teturįs uolumo dvasios, būk nuolankus, nenusimink.

Dažnai Dievas vienu akimirksniu duoda tai, ko ilgai nedavė, ir maldos pabaigoj suteikia tai, ko nesuteikė maldos pradžioje.

 

PPS autorius: Antikinė

Prisegtukas: Kristaus_sekimas1.pps

Protingos mintys

gėlytėsDievas galvoja apie mus, bet jis negalvoja už mus. (Ž.Kokto)

Kartais Dievas leidžia kam nors nukirsti šaką, kurios užsispyrusiai laikomės, kad suvoktume turį sparnus. (Bruno Ferrero)

Tai, ką darome, yra tik lašas vandenyne, tačiau jeigu nedarytume, vandenynui trūktų vieno lašo. (Motina Teresė)

Labai lengva sėdėti ir stebėti. Sunku atsistoti ir imtis veiksmų. (Al Batt)

 

 

PPS autorius nežinomas.

Prisegtukas: Protingos mintys.pps

Ieškok ir rasi

malda„Tu manęs neieškotum, jei manęs neturėtum. Tad nesisielok…“ (Blaise Pascal)

Meilės jausmas yra kiekvieno širdyje – Dievas mus kurdamas įdėjo šį jausmą tam, kad dosniai juo naudotumėmės kiekvieną dieną visur, kur beeitume. Pati tobuliausia meilė, kokia tik begali būti – yra Dievo meilė žmogui. Mylėdami vieni kitus – vykdome Dievo valią ir taip užsitarnaujame malonę Jo akyse. Jis tave myli, ir nori, kad ir tu Jį mylėtum, mylėdamas kiekvieną Jo kūrinį. (iš pamokslo)

„Glaudžiuosi prie to kažko, įsikabinu, lekiu išskėtusi rankas, noriu aukštyn, noriu paliesti, pajusti, išsigelbėti…. dažnai abejoju, išduodu tą „kažką“, prarandu ir vėl šaukiuosi, vėl laikausi, bandau nebepaleisti, pasisavinti, vėl prarandu ir vėl viskas iš pradžių: praradimas – ieškojimas – maldavimas – susigrąžinimas – vėl praradimas.

O kas padės? Kas priglaus? Kas priims ašaras, burnojimą, priekaištus, švelnumą, meilę? Nieko nėra. Nieko neturiu. Kas išsklaidys baimę? Kas pasakys „nebijok“? Nėra tokio žmogaus pasauly, nėra tokios sielos. Nėra nieko. Yra tik tas Kažkas. DIEVAS.“ (Doloresa Kazragytė)

 

PPS autorius I.K.

Prisegtukas: Brolis_Roze._Dievas_tegali_myleti.pps

Laiškas Sutvėrėjui

dangusBrangus Sutvėrėjau! Rašo tau Laima Z. iš Kauno. Aš labai norėčiau būti laiminga! Prašau, duok man mylimą ir mylintį vyrą, kūdikį nuo jo, berniuką, ir tuomet aš, bala nematė, neiėškosiu naujos darbovietės, kurioje didesnis atlyginimas ir būtų patogiau nuvažiuoti. Pagarbiai, Laima.

Brangi Laima! Jei atvirai, aš truputį sutrikau, pamatęs eilutę apie darbovietę. Net nežinau ką pasakyt. Laima, tu gali ramiai ieškoti naujo darbo, kol aš ieškosiu tau vyro. Sėkmės! Tavo Sutvėrėjas.

 

 Teksto autorius nežinomas.

Prisegtukas: Laiskas_Sutverejui.pdf